WYŻSZE ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Od dnia 9 czerwca 2022 r. Narodowy Bank Polski podwyższył wysokość stopy referencyjnej NBP do 6%. Oznacza to wzrost stawek odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujących w II półroczu 2022 r.

Wprowadzone w czerwcu br. podwyżki stóp procentowych mają wpływ na wysokość stóp procentowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązujących w II półroczu 2022 r. W tym okresie obowiązują bowiem stopy procentowe odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obliczane na podstawie stopy referencyjnej NBP, obowiązującej na dzień 1 lipca 2022 r. (obecnie wynosi ona 6%, podczas gdy na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosiła 1,75%). Oznacza to podwyżkę o 4,25% w stosunku do poprzedniej stawki odsetek.

Po podwyżkach w II półroczu 2022 r. w przypadku transakcji handlowych będzie obowiązywała stopa procentowa odsetek w wysokości:

14% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot będący podmiotem leczniczym (odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych),

16% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest inny podmiot niż podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych.

W I półroczu 2022 r. stopy procentowe odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obliczane na podstawie stopy referencyjnej NBP, obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r. (1,75%) wynosiły:

9,75% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest publiczny zakład leczniczy,

11,75% – odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest inny podmiot niż publiczny zakład leczniczy.

 

Źródło: stopa referencyjna i stopa lombardowa NBP z 9 grudnia 2021 r. i 9 czerwca 2022 r.   opubl. na www.nbp.pl

 

Podstawa prawna:

  • 4 pkt 3 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893).