Przystanek Prawnik

BLOG

POLSKI ŁAD ZMIENI RYCZAŁT NA SAMOCHODY FIRMOWE UŻYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW

Tworząc kilka lat temu przepisy regulujące kwestię wysokości przychodu uzyskiwanego przez pracownika z tytułu nieodpłatnego udostępniania mu do użytku prywatnego firmowego samochodu, ustawodawca pominął auta inne, niż spalinowe. To wywołało problemy interpretacyjne. Powyższe ma naprawić Polski Ład. W przypadku napędu konwencjonalnego ważna będzie nie pojemność silnika, a jego moc.

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, pracownik jeżdżący prywatnie firmowym samochodem elektrycznym, będzie miał doliczony do przychodu z pracy ryczałt w wysokości 250 zł. W przypadku aut spalinowych zaś przychód będzie zależny od mocy silnika, a nie od jego pojemności.

 

Jak jest obecnie?

Pracodawca, który udostępnia swoim pracownikom nieodpłatnie firmowe samochody na ich potrzeby prywatne, musi pamiętać o tym, aby wykazać z tego tytułu po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy. Zasady określania tego przychodu reguluje ar. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu używania samochodu służbowego do celów innych niż służbowe ustala się w zryczałtowanej wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 1 600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 1 600 cm3.

W sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, wartość powyższego świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 tych kwot.

Jeżeli zaś pracownik z tytułu prywatnego wykorzystywania firmowego samochodu ponosi częściową odpłatność, to zryczałtowaną wysokość jego przychodu ustala się jako różnicę pomiędzy wartością podanego wyżej ryczałtu i ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

Jak zatem nietrudno zauważyć, wartość zryczałtowanego przychodu pracownika z tytułu udostępnionego mu do celów prywatnych firmowego samochodu ustawodawca uzależnia od pojemności silnika tego samochodu. Pojemność ta odnosi się zaś do samochodów z silnikami spalinowymi. Co w sytuacji, gdy pracownik jeździ samochodem elektrycznym?

Niższy ryczałt pracowniczy na samochody elektryczne

Nie wielkość silnika, a jego moc będzie decydować o tym, w jakiej wysokości pracodawca rozpozna przychód po stronie pracownika za udostępnienie mu do celów prywatnych firmowego samochodu. Na preferencyjnych warunkach będą traktowane pełne elektryki oraz samochodu o napędzie wodorowym. Takie zmiany przewiduje Polski Ład.

Przepisy ustawy o PIT tej ww. kwestii nie regulują w odrębny sposób. Jak je stosować do tego typu pojazdów, mówią zaś organy podatkowe.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.05.2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.153.2021.1.DJ uznał, że cyt. „(…) Skoro zatem, w przedmiotowej sprawie, pojemność silnika wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1600 cm 3 należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego, będącego samochodem elektrycznym do celów prywatnych będzie wynosić 250 zł. Mając na uwadze powyższe, do rozliczania udostępnienia elektrycznych samochodów służbowych pracownikom Spółki, Spółka może zastosować ryczałt, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”

W powyższej interpretacji organ podatkowy wypowiedział się także co do zasad rozliczania wypłacanych pracownikom świadczeń pieniężnych (ryczałtów) za ładowanie firmowego samochodu elektrycznego z domowego gniazdka: „(…) w sprawie dochodzi równolegle do nieodpłatnego udostępnienia samochodu i wypłacania ryczałtu. I o ile w istocie to pracodawca ponosi koszty używania samochodu (tu koszty ładowania), to część tych kosztów stanowią opłaty na rzecz pracownika z niego korzystającego. Zatem, o ile faktycznie poniesione przez pracodawcę koszty utrzymania i użytkowania udostępnionego samochodu mieszczą się w ryczałcie, to wypłacony ryczałt należy rozpatrywać odrębnie. Co istotne ryczałt ma charakter pieniężny, wypłacany jest on bez względu na to czy/jak wysokie koszty pracownik ponosi oraz bez względu na to czy/w jakim stopniu wykorzystuje samochód prywatnie.(…). Obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania pracownikowi ww. wydatku. To z kolei prowadzi do wniosku, że w sytuacji nieotrzymania zwrotu poniesionych kosztów przez pracownika, byłby on zobowiązany do ich pokrycia z własnych środków. Zatem przyjęcie dodatkowego świadczenia oferowanego przez pracodawcę leży w interesie pracownika, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku, jaki musiałby ostatecznie ponieść, gdyby pracodawca nie dokonał jego zwrotu.
Wobec powyższego planowana, określona ryczałtowo kwota wypłaty pracownikom na pokrycie ponoszonych przez nich kosztów związanych z ładowaniem służbowego samochodu elektrycznego w domu, stanowić będzie po stronie pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z art. 31 i 38 ww. ustawy. (…)”

Co zmieni Polski Ład?

Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej, z początkiem 2022 roku wartość miesięcznego ryczałtu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu dla celów prywatnych będzie wynosić:

  • 250 zł miesięcznie dla samochodów:

–  o mocy silnika do 60 kW,

–  stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub

–   stanowiących pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

  • 400 zł miesięcznie – dla innych samochodów.

 

KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

6 + 12 =

Adres

Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce (naprzeciwko sądu)

Telefon

Mail

biuro@przystanekprawnik.pl

Usługi prawne dla każdego „od ręki” – szybko i profesjonalnie