Przystanek Prawnik

BLOG

KONTROLE PIP W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Potrzeba ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 inspektorów PIP spowodowała modyfikację dotychczasowych zasad kontroli. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno inspektorom pracy, jak i pracodawcom dopuszczono możliwość kontroli w formie zdalnej oraz hybrydowej. Nowe metody kontroli nie wykluczają jednak przeprowadzenia jej w całości w siedzibie zakładu pracy na zasadach obowiązujących do tej pory.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Dotychczas normą były kontrole stacjonarne. Sytuacja epidemiczna spowodowała jednak konieczność rozszerzenia zarówno zakresu kontroli – o kwestie przestrzegania przez pracodawców reżimu sanitarnego i ochrony pracowników przed zakażeniem, jak i form kontroli – o zdalną i hybrydową.

Podstawa kontroli zdalnej i hybrydowej

Przepisy ustawy o PIP w zakresie miejsca prowadzenia czynności kontrolnych nie uległy modyfikacjom podczas wprowadzonego w ubiegłym roku stanu epidemii COVID-19. Epidemia w początkowym okresie spowodowała skierowanie dużej części inspektorów pracy wykonujących czynności kontrolne do pracy zdalnej. Wyjątkiem były przypadki badania okoliczności i przyczyn zgłoszonych do PIP wypadków przy pracy oraz sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia.

Jednak utrzymujący się stan epidemii wymusił nie tylko wznowienie działalności kontrolnej urzędu w pełnym zakresie, ale też systemowe wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie procedur kontrolnych inspektorów pracy. Zasady kontroli podczas stanu epidemii PIP podała do wiadomości w komunikacie z 2 lutego 2021 r. zamieszczonym na stronie internetowej urzędu. Zgodnie z nowymi zasadami kontroli inspektorzy pracy przystąpili od 25.01.2021 r. do prowadzenia kontroli w sposób zdalny i hybrydowy.

Podstawą prawną kontroli zdalnych przedsiębiorców, realizowanych przez organy PIP, nie jest ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy, tylko przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nowym przepisem kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli:

  • przedsiębiorca wyraził na to zgodę,
  • może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (art. 53 ust. 31 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

Warto zwrócić uwagę, że część komentatorów poddaje w wątpliwość legalność przeprowadzania kontroli zdalnych oraz kontroli hybrydowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Podnoszone są argumenty, że kontrola realizowana przez inspektorów pracy nie jest kontrolą działalności gospodarczej, tylko kontrolą prawa pracy, i tym samym przepisy Prawa przedsiębiorców (rozdział 5 „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” tej ustawy), wśród których zawarta jest podstawa prawna kontroli zdalnych i hybrydowych, nie mają zastosowania do kontroli realizowanych przez inspektorów pracy.

Główny Inspektorat Pracy stoi jednak na stanowisku, że kontrole lub poszczególne czynności kontrolne prowadzone przez uprawnione organy PIP mogą być wykonywane zdalnie i hybrydowo na podstawie art. 51 ust. 3a ustawy – Prawo przedsiębiorców.

 

KONTAKT

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgody na kontakt

7 + 11 =

Adres

Kazimierzowska 122, 08-110 Siedlce (naprzeciwko sądu)

Telefon

Mail

biuro@przystanekprawnik.pl

Usługi prawne dla każdego „od ręki” – szybko i profesjonalnie

Zadzwoń teraz: 531 467 120